Ανακοινώσεις

Εγκύκλιος δισκοφορίας Ι. Μ. Σουηδίας προς ενίσχυσιν των σεισμοπαθών

Ἐν Στοκχόλμῃ, τῇ 8η Φεβρουαρίου 2023

Π ρ ό ς

Τούς Πανοσιολογιωτάτους

καί Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες,

Συγκλονισμένοι ἐκ τοῦ προσφάτως ἐπισυμβάντος καταστροφικοῦ σεισμοῦ εἰς τάς περιοχάς τῆς Νοτιοανατολικῆς Τουρκίας καί Συρίας, ἐκ τε τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυμάτων καί τῶν ὑλικῶν καταστροφῶν, ἐναρμονιζόμενοι δέ πλήρως πρός ὅσα προσφάτως ἐδήλωσε ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος: «Ἐλπίζω ὅτι θά ἔχουμε ἀπό τίς ἐπαρχίες τοῦ θρόνου στό ἐξωτερικό, κάποια ὑλική βοήθεια γιά νά τήν στείλουμε σέ αὐτές τίς περιοχές γιά τίς πρῶτες ἄμεσες ἀνάγκες», διά τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Σημειώματος προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως τήν προσεχῆ Κυριακήν, 12ην Φεβρουαρίου 2023, κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, περιαχθῇ δίσκος, μετά ἀπό κατάλληλον ἀνακοίνωσιν πρός τό ἐκκλησίασμα, τό προϊόν τοῦ ὁποίου νά ἀποσταλῇ εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν μέ τήν ἔνδειξιν «διά τούς σεισμοπαθεῖς τῆς Τουρκίας καί Συρίας», ὥστε ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱ. Μητρόπολις νά τό προωθήσῃ ἁρμοδίως εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, προκειμένου νά ἐνεργήσῃ τά περαιτέρω διά τήν ἀνθρωπιστικήν βοήθειαν.

Ἅς ἐντείνωμεν τάς δεήσεις καί ἱκεσίας ἡμῶν πρός τόν Κύριον ἡμῶν, ὅπως ἀναπαύσῃ μέν τάς ψυχάς τῶν αἰφνιδίως ἀποθανόντων, χαρίσηται δέ δύναμιν καί παρηγορίαν πρός τούς περιλειπομένους καί ἐν ταιαύτῃ δυσμενῇ περιστάσει εὐρισκομένους ἀδελφούς ἡμῶν.

Βέβαιος ὤν ὅτι διά θερμῶν λόγων καί ἔργων θά ὐποστηρίξητε τήν τοιαύτην πρωτοβουλίαν, πρός ἐπιστηριγμόν καί ἐνίσχυσιν τῶν σεισμοπαθῶν, διατελῶ

Μετά πάσης τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης και πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν.

† ὁ Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας

Στοιχεῖα τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ Ἱ. Μητροπόλεως Σουηδίας

Greek Orthodox Metropolis of Sweden and All Scandinavia

Birger Jarlsgatan 92, Stockholm 11420, Sweden

Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet

IBAN.NR SE16500000000 52121025014

BIC Code: ESSESESS

Bg: 659-1564

Swish: 1232371037