Ανακοινώσεις · Θεία Λειτουργία

Κυριακή 13 Ιουνίου – Ακολουθία Ψυχοσάββατου

Την Κυριακή 13 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα γίνει η ακολουθία του Ψυχοσάββατου της Πεντηκοστής, θα μνημονευθούν τα ονόματα των κεκοιμημένων και θα ευλογηθούν τα κόλλυβα. Να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και την σύσταση του Μητροπολίτη, στον ναό επιτρέπεται να παρευρίσκονται 50 άτομα, όλοι καθήμενοι. Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και όλοι να φέρουν μάσκες προστασίας προσώπου. Κατά δε την ώρα της Θείας Κοινωνίας να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Η παράβαση των μέτρων επιφέρει: α) πρόστιμο, β) προσωποκράτηση του ιερέως και γ) κλείσιμο του ναού μέχρι την άρση ισχύως των περιοριστικών μέτρων. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τυπικοί.

Εκ του εκκλησιαστικού συμβουλίου

Ανακοινώσεις · Permanent Announcement

Instructions to the Reverend Clergy of the Holy Metropolis of Sweden

Stockholm, May 14, 2021
Dearly Beloved Brethren in Christ and Reverend Clergy,

CHRIST IS RISEN!

Following My Episcopal Encyclical of April 22, 2021 and since our local Church, due to the outbreak of the pandemic, fully supports the decisions of the competent State Authorities regarding the taking of the necessary measures for the protection of public health, that is why we, the Clergy, as well as the members of our parish councils and the volunteers who assist in the work of our parishes, should apply with absolute precision and attention, everything pointed out below, concerning our parishes in Sweden, which will be valid from June 1, 2021.

– According to the new State Legislation, there should not be more than fifty (50) persons inside the church, including the Clergy, the chanters, the parish councils, the volunteers and the faithful (the number also includes children).

– There should be a distance of two (2) meters between the persons.

– The availability of the seats should be indicated, i.e. there should be a sign for where each faithful should sit.

– The faithful are forbidden to stand.

– Respecting the state recommendation, the Clergy, the members of the parish councils, the volunteers and the faithful, when entering and staying inside the church, should wear a face protection mask.

– In the Divine Liturgy, the Holy Sacraments and the other church services, we must verify that we do not all exceed fifty (50) persons in total inside the church. The non-implementation of the measure results in: a) a fine, b) detention of the Priest and c) closure of the church until the repeal of these restrictive measures, which implies the embarrassment of our local Church. For all of the above reasons, you need to be very careful and precise.

– Holy Communion, for reasons of economy, can be offered, after the end of the Divine Liturgy, to the pronaos/portico, together with the antidoron/blessed bread, so that the faithful are not forced to go through the whole church, and to avoid overcrowding.

– The same status, in terms of the number of participants – (50) persons – and the protection measures, applies to the Holy Sacraments, i.e. Weddings, Baptisms, funeral services.

– I urge you, for the precise observance of what is mentioned in this encyclical, to consult ahead of time with the members of our parish councils, to inform them accordingly, but also to avoid misunderstandings with the faithful.

– I urge you to post this Episcopal Encyclical on the social media of our parishes.

Clergy serving our parishes in other Nordic countries, please observe the local state sanitation measures in force.

Prayerfully and Brotherly Yours,

+ Metropolitan Cleopas of Sweden

Ανακοινώσεις · Permanent Announcement

Οδηγίες προς τον Ιερό Κλήρο της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας

Στοκχόλμη, 14 Μαΐου 2021
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί και Πατέρες,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Εν συνεχεία της από 22ας Απριλίου ε.ε. Επισκοπικής Εγκυκλίου μου και δεδομένου ότι η τοπική μας Εκκλησία, από την εμφάνιση της πανδημίας, τάσσεται πλήρως με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπευθύνων κρατικών φορέων σχετικά με την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας, γι᾽ αυτό, θα πρέπει, τόσο εμείς οι Κληρικοί, όσο και τα μέλη των εκκλησιαστικών μας συμβουλίων και οι εθελοντές που συνδράμουν στο έργο των ενοριών μας, να εφαρμόζουμε με απόλυτη ακρίβεια και προσοχή, όσα επισημαίνονται παρακάτω, που αφορούν τις ενορίες μας στην Σουηδία και θα ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2021.

– Σύμφωνα με τη νέα πολιτειακή νομοθεσία, εντός του ναού δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα των πενήντα (50) προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται οι Κληρικοί, οι ιεροψάλτες, οι επίτροποι, οι εθελοντές και οι πιστοί (στον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και τα ανήλικα παιδιά).

– Θα πρέπει μεταξύ των προσώπων να υπάρχει απόσταση δύο (2) μέτρων.

– Θα πρέπει να υποδεικνύεται η διαθεσιμότητα των καθισμάτων, δηλαδή να υπάρχει σήμανση για το πού πρέπει να κάθεται ο κάθε πιστός.

– Οι πιστοί απαγορεύεται να είναι όρθιοι.

– Σεβόμενοι την πολιτειακή σύσταση, οι Κληρικοί, τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων, οι εθελοντές και οι πιστοί, κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός του ναού θα πρέπει να φέρουν μάσκα προστασίας προσώπου.

– Στη Θεία Λειτουργία, τα Ι. Μυστήρια και τις λοιπές ιερές ακολουθίες, θα πρέπει να επαληθεύουμε ότι δεν ξεπερνούμε όλοι συνολικά εντός του ναού τα πενήντα (50) πρόσωπα. Η μη εφαρμογή του μέτρου επιφέρει: α) πρόστιμο, β) προσωποκράτηση του Ιερέως και γ) κλείσιμο του ναού μέχρι την άρση ισχύος των περιοριστικών αυτών μέτρων, που συνεπάγεται και διασυρμό της τοπικής Εκκλησίας μας. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τυπικοί.

– Η Θεία Κοινωνία, για λόγους οικονομίας, μπορεί να μεταδίδεται, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στον πρόναο, μαζί με το αντίδωρο, ώστε να μην αναγκάζονται οι πιστοί να διανύουν όλο το ναό και για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

– Το ίδιο καθεστώς, ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων – (50) πρόσωπα – και τα μέτρα προστασίας, ισχύει και για τα Ιερά Μυστήρια, δηλαδή Γάμους, Βαπτίσεις, εξοδίους ακολουθίες (κηδείες).

– Σας προτρέπω, για την πιστή τήρηση όσων αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, να συνεννοηθείτε εγκαίρως με τα μέλη των εκκλησιαστικών μας συμβουλίων, για να τους ενημερώσετε, αλλά και προς αποφυγή παρεξηγήσεων με τους πιστούς.

– Σας προτρέπω, να ανακοινώσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ενοριών μας την παρούσα Επισκοπική Εγκύκλιο.

– Οι Κληρικοί που υπηρετούν ενορίες μας σε άλλες Σκανδιναυϊκές χώρες, παρακαλώ, να τηρήσετε τα κατά τόπους εν ισχύι πολιτειακά υγειονομικά μέτρα.

Προσευχητικώς και αδελφοποθήτως,

+ Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας

Ανακοινώσεις

Πασχαλινή Επισκοπική Εγκύκλιος 2021

Αιδεσιμότατοι Πατέρες,Αξιότιμοι Πρέσβεις, Πρόξενοι, Κοινοτικοί Ηγέτες, και Αρχόντες,Εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού,Φίλοι, ευεργέτες, και υποστηρικτές της Ιεράς Μητρόπολης Σουηδίας,

ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ!

′′ Αυτή είναι η εκλεκτή και η Αγία Ημέρα, η πρώτη των Σαββάτων, η Κυρίαρχος και η Βασίλισσα, η Γιορτή των Εορτών, και ο Θρίαμβος των Θριάμβων, στις οποίες ας ευλογήσουμε τον Χριστό για πάντα.” (Ωδή VIII, Πασχαλ Κανών).

Ευχαριστούμε τον Φιλεύσπλαχνο Κύριό μας που μας έδειξε άξια να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας μέσα από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την κατάλληλη πνευματική προετοιμασία. Καθώς αυτή η εκκλησιαστική περίοδος έτρεξε την πορεία της, η σκυτάλη πέρασε στην Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία συνέχισε το λειτουργικό έτος με την χαρακτηριστική της υμνογραφία που είναι αξιοσημείωτα πλούσια σε νόημα, και η οποία μαζί με την Ορθόδοξη εικονογραφία, αντιπροσωπεύει την εκλαϊκευμένη μορφή των δόγματα της Εκκλησίας μας …

Αυτή η εβδομάδα μας παρέχει πνευματική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι ριζωμένος στον Σταυρό και την Ανάσταση. Για πάνω από ένα χρόνο, ο κόσμος μας συνεχίζει να υποφέρει από την πανδημία του κοροναϊού, η οποία αντιπροσωπεύει μια επέκταση μιας εποχής πειραματισμού, προκλήσεων και διάφορων κινδύνων. Και ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η οποία αναμφίβολα ανέτρεψε το status quo που υπήρχε μέχρι σήμερα, η Εκκλησία, μετά την πνευματική προετοιμασία της έξι εβδομάδων, μας καλεί να γίνουμε μάρτυρες αυτής της μεγαλοπρεπούς γεγονός που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να δούμε ή να ερμηνεύσουμε με τα γήινα μάτια μας και μόνο.

Σε ό, τι αφορά την Ανάσταση, κάποιοι είναι ′′ μάρτυρες ′′ και άλλοι ′′ αυτόπτες μάρτυρες ;” με άλλα λόγια, κάποιοι έχουν ακούσει για την Ανάσταση του Χριστού Θεανθρώπου, αλλά παραμένουν ελλειπής, ενώ άλλοι το έχουν δει, αλλά κοίταξαν όχι πιο μακριά από το ίδιο το θέαμα. Από την άλλη, υπάρχουν και άλλοι-και ελπίζω να είμαστε μετρημένοι μεταξύ αυτών-που έχουν προοδεύσει αρκετά στην πνευματική τους ζωή ώστε να θεωρηθεί άξιος να βιώσει σε αυτόν τον κόσμο που για τον οποίο Αγ. Βασίλειος ο Μέγας προσεύχεται στη Θεία Λειτουργία: ′′ αντάλλαγμα για γήινα πράγματα, ουράνια δώρα · για χρονικά, αιώνια · για διεφθαρμένους, αδιάφθορους.”

Από τότε που ο Χριστός χύθηκε το αίμα Του στον Σταυρό ως ′′ λύτρα για πολλούς ′′ και νίκησε τον θάνατο, ξεχύνοντας ένα βαλσάμο από τη ζωή Του ′′ από το οποίο προέρχεται η θεραπεία της ανθρωπότητας και το τρομερό τραύμα της,” όπως ψάλλουμε κατά τη διάρκεια του Δοξαστικόν του Εσπερινού για την Κυριακή του Θωμά, τον υμνούμε ασταμάτητα για το δώρο σωτηρίας Του;Αφού ομολογούμε ότι ′′ μέσα από τον Σταυρό η χαρά έχει έρθει σε ολόκληρο τον κόσμο,” ας διατηρήσουμε αυτή τη χαρά στη ζωή μας, χωρίς να ξεχνάμε ότι η χαρά και η εξυγίανση είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος.

Γι ‘ αυτό, ας φωνάξουμε ′′ Ωσαννά ′′ στον Ανέστη Χριστό και όχι ′′ Σταυρώστε Αυτόν,” και ας κάνουμε ′′ μια άλλη ζωή ;” τη ζωή που είναι ′′ αιώνια.” Για την ′′ εξυγίανση ′′ δοξάζουμε και εκθέτουμε την Αιτία, εξυμνώντας τον μοναδικό Θεό των Πατέρων, ευλογημένο και υπέρτατα ένδοξο.” (Τροπάριον της Ωδής VII, Πασχάλ Κανόν). Χριστός Ανέστη, αγαπημένοι Αδελφοί και Αδελφές!

Με όλη μου την αγάπη στον Ανέστη Κύριο και πολλές πασχαλικές ευχές,

+ Μητροπολίτης Κλεόπας Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας

Ανακοινώσεις

Paschal Episcopal Encyclical 2021

Reverend Fathers,Honorable Ambassadors, Consuls, Community Leaders, and Archons,Chosen people of God,Friends, benefactors, and supporters of the Holy Metropolis of Sweden,

CHRIST IS RISEN!

“This is the chosen and Holy Day, the first of Sabbaths, the Sovereign and Queen, the Feast of Feasts, and Triumph of Triumphs, on which let us bless Christ forever.” (Ode VIII, Paschal Canon). We thank our Merciful Lord for showing us worthy to complete our journey through Holy and Great Lent with the appropriate spiritual preparation. As this ecclesiastical period ran its course, the baton was passed to Holy Week, which continued the liturgical year with its characteristic hymnography that is remarkably rich in meaning, and which, together with Orthodox iconography, represents the popularized form of our Church’s doctrinal teachings.

This week provides us with spiritual support, ensuring we do not lose our orientation, which is rooted in the Cross and the Resurrection. For over a year, our world continues to suffer from the coronavirus pandemic, which represents an extension of an era of experimentation, challenges, and various dangers. And while we are compelled to follow along with the rest of the world in this new reality, which undoubtedly overturned the status quo that existed until today, the Church, following its six-week spiritual preparation, calls upon us to become witnesses to this magnificent event which we could have never seen or interpreted with our earthly eyes alone.

With regard to the Resurrection, some people are “earwitnesses” and others are “eyewitnesses;” in other words, some people have heard about the Resurrection of Christ the God-man, yet remain lackadaisical, while other have seen it, but looked no further than the spectacle itself. On the other hand, there are others – and I hope we are numbered among them – who have progressed far enough in their spiritual life to be deemed worthy to experience in this world that for which St. Basil the Great prays in the Divine Liturgy: “in return for earthly things, heavenly gifts; for temporal, eternal; for corruptible, incorruptible.”

Since the time that Christ shed His Blood on the Cross as a “ransom for many” and vanquished death, pouring out a balsam from His lifegiving side “from which came the healing of humanity and its tremendous trauma,” as we chant during the Doxastikon of the Vespers for the Sunday of Thomas, do we praise Him ceaselessly for His gift of salvation to us?

Since we confess that “through the Cross joy has come to the entire world,” let us preserve this joy in our lives, without forgetting that joy and exultation are fruits of the Holy Spirit.

Therefore, let us cry out “Hosanna” to the Risen Christ and not “Crucify Him,” and let us lead “another life;” the life that is “everlasting.” For “exulting we praise and extol the Cause, exalting the only God of the Fathers, blessed and supremely glorious.” (Troparion of Ode VII, Paschal Canon). Christ is Risen, beloved Brothers and Sisters! With all my love in the Risen Lord and many paschal paternal wishes,

+ Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia

Ανακοινώσεις

Δεν θα πραγματοποιηθούν οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών της ενορίας του Αγ. Ανδρέα ότι η S:ta Maria kyrka είναι κλειστή για όλες τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθούν οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως.

Μόλις ανοίξει ο ναός θα επανέλθούμε με νέα ανακοίνωση.

Ευχόμαστε σε όλους ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση.

Εκ του εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας


Det förmedlas till de fromma kristna i församlingen S:t Andrea att S: ta Maria kyrka är stängd för alla aktiviteter och därför kommer inte Stilla veckans och Uppståndelsens liturgier att äga rum.

Så snart kyrkan öppnar kommer vi tillbaka med ett nytt tillkännagivande.

Vi önskar alla en välsignad Stilla vecka och en god Uppståndelse.

Αv det kyrkliga rådet

Ανακοινώσεις

Δύο νέες αγιογραφίες απέκτησε η ενορία μας

Κατά την θεία λειτουργία της 12ης Σεπτεμβρίου 2020 καθαγιάστηκαν δύο νέες αγιογραφίες, του Ιησού Χριστού και της Κυρίας Θεοτόκου, που απέκτησε η ενορία μας και πάλι με τις ενέργειες των ευλαβών μελών της.

Under den gudomliga liturgin den 12 september 2020 invigdes två nya hagiografier, om Jesus Kristus och Jungfru Maria, som vår kyrka förvärvade igen genom sina fromma medlemmars handlingar.

Ανακοινώσεις

Encyclical from His Eminence Metropolitan Cleopas of Sweden Regarding the Attendance of Holy Services by the Faithful in the Holy Churches of Scandinavia

Stockholm, May 25, 2020

Reverend Fathers and Beloved Brethren in Christ,

Dear Members and Benefactors of Holy Metropolis of Sweden and All Scandinavia,

CHRIST IS RISEN!

Please be advised that beginning June 6, 2020 (the Saturday of Souls preceding Pentecost), faithful are invited to resume attending the Divine Liturgy and other Holy Services, in accordance with the decisions of the relevant local government agencies regarding the adoption of public health measures, to which the Holy Metropolis fully and responsibly adheres.

Outlined below are the necessary prerequisites to avoid overcrowding and the possible transmission of the coronavirus (covid-19), which will be in effect as of June 6th:

1) The maximum number of persons allowed in the St. George Cathedral of Stockholm and the Annunciation of the Theotokos Metropolitan Church in Oslo is 50, while all other parishes will be allowed a maximum number of 20 persons in attendance.

2) Divine Liturgies and other Holy Services at the parishes of Sts. Constantine & Helen in Jönköping, Sweden, St. Andrew the Apostle in Mälmo, Sweden, St. George of Ioannina the New Martyr in Roskilde, Denmark, St. Nectarios in Stavanger, Norway, St. Gerasimos in Trondheim, Norway, St. Chrysostom of Smyrna in Bergen, Norway, and Apostle Bartholomew in Reykjavik, Iceland, are suspended until September 12, 2020.

3) Faithful must maintain two meters distance between themselves and other parishioners upon entering the church.

4) Parish Council members are authorized to ensure that the aforementioned social distancing measure is adhered to by parishioners attending holy services. It is also recommended that those in attendance comply with all other suggested protective measures (masks, disposable gloves, etc.). If possible, it is suggested that parishioners use different exits to decrease overcrowding and enter/exit the church more safely.

5) Faithful belonging to high-risk groups – especially the elderly or those who are ill – are kindly requested to remain at home until having fully regaining their health, so as to further safeguard their wellbeing.

6) Antiseptic cleansing materials and hand sanitizers must be readily available at the church entrances, while adequate fresh air must be ensured by maintaining open windows and doors regularly and frequently. Surfaces and floors must be carefully cleaned and regularly disinfected wherever the faithful congregrate.

7) Faithful must maintain the necessary distance from each other when lining up to receive Holy Communion. Furthermore, in addition to social distancing guidelines, proper hygiene protocols must be maintained during the distribution of the antidoron, blessed loaves, kollyva, etc. Kollyva from memorial services will be distributed outside the church and not in the church hall.

8) All of the aforementioned measures also apply to the celebration of Holy Sacraments and funerals. The maximum number of persons allowed in the church for these services will be 12 – preferably belonging to the immediate family.

9) The operation of Sunday Schools, ministry gatherings, and weekly parish activities, the Sunday coffee hour following the Divine Liturgy, memorial receptions and luncheons, youth gatherings, and Bible Study groups are suspended until September 12, 2020. In the meantime, the aforementioned groups are encouraged to continue their meetings online.

10) Only the parish priest will be allowed to serve inside the Holy Altar, while the chanters’ stand will be limited to only one chanter for each stand.

All of the above measures will be reevaluated in the future, depending on the status of the pandemic’s decline. Updates will be provided in a timely fashion.

I am certain that you will implement the aforementioned measures with the necessary attention and spiritual maturity.

With paternal love in the Risen Lord,

+ Metropolitan Cleopas of Sweden

Ανακοινώσεις

Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα για την προσέλευση των πιστών στους Ι. Ναούς στη Σκανδιναυΐα

Στοκχόλμη, 25 Μαΐου 2020

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί και Πατέρες,

Μέλη και Ευεργέτες της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Σας γνωρίζουμε ότι από 6 Ιουνίου 2020, Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής, θα επιτρέπεται η συμμετοχή των πιστών στις Θείες Λειτουργίες και λοιπές Ιερές Ακολουθίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων κατά τόπους υπευθύνων κρατικών φορέων, σχετικά με τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας, με τις οποίες η Ι. Μητρόπολη συντάσσεται πλήρως και αρμοδίως.

Καθορίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυγή του συνωστισμού των πιστών και πιθανής διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid 19), οι οποίες θα ισχύσουν από 6 Ιουνίου, ως εξής:

1) Για τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης και τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Όσλο ορίζεται ως μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων τα 50 άτομα, για δε όλες τις άλλες ενορίες ορίζεται ως μέγιστος αριθμός τα 20 άτομα.

2) Αναστέλλονται οι Θείες Λειτουργίες και λοιπές Ιερές Ακολουθίες στις Ενορίες Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γιόνσεπινγκ, Αποστόλου Ανδρέου Μάλμε, Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις Ρόσκιλντε Δανίας, Αγίου Νεκταρίου Σταβάνγκερ, Αγίου Γερασίμου Τροντχάιμ, Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης Μπέργκεν και Αποστόλου Βαρθολομαίου Ρέϊκιαβικ Ισλανδίας, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2020.

3) Κατά την είσοδο στο ναό, δέον όπως τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πιστών.

4)Τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων εξουσιοδοτούνται για τον έλεγχο της τήρησης του ανωτέρω αναγκαίου μέτρου και συνιστάται να φέρουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια μιας χρήσεως, κ.λπ.). Εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, προτείνεται η χρήση διαφορετικών θυρών του ναού για την ασφαλέστερη είσοδο και έξοδο των πιστών, προς αποφυγή συγχρωτισμού. 

5) Όσοι από τους πιστούς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα οι ασθενείς και οι ηλικιωμένοι, παρακαλούνται, να παραμείνουν στις οικίες τους, μέχρι τελείας αναρρώσεώς τους, προστατεύοντας τοιουτοτρόπως την υγεία τους.

6) Αναγκαία και επιτακτική επιβάλλεται η μέριμνα για την τοποθέτηση αντισηπτικών/απολυμαντικών στην είσοδο του ναού, ο συχνός αερισμός των χώρων του, η εν γένει σχολαστική καθαριότητα και τακτική απολύμανση στα σημεία και τις επιφάνειες, όπου παρατηρείται συχνή πρόσβαση των πιστών.

7) Κατά την προσέλευση στη Θεία Μετάληψη, απαιτείται να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των πιστών. Επίσης, στη διανομή του αντίδωρου, άρτου, κολλύβων, κλπ, πέραν της τηρήσεως των ανάλογων αποστάσεων, κρίνεται αναγκαία η τήρηση των σχετικών υγειονομικών προφυλάξεων. Τα κόλλυβα θα μοιράζονται εκτός του ναού και όχι στην ενοριακή αίθουσα.

8) Όσον αφορά την τέλεση των Ιερών Μυστηρίων και της Εξοδίου Ακολουθίας, ισχύουν όλα τα ανωτέρω μέτρα, ο δε μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται στα 12 άτομα, κατά προτίμηση η άμεση οικογένεια.

9) Αναστέλλονται μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2020, η λειτουργία Κατηχητικών Σχολείων, συγκεντρώσεις και εβδομαδιαίες ενοριακές δραστηριότητες, η προσφορά καφέ τις Κυριακές, επιμνημόσυνες δεξιώσεις και μακαρίες, συνάξεις νέων, η μελέτη της Αγίας Γραφής και ενθαρρύνονται οι διαδικτυακές συναντήσεις των ως άνω ομάδων.

10) Στο Ιερό Βήμα θα επιτρέπεται η φυσική παρουσία μόνον του εφημερίου, στους δε χορούς των ιεροψαλτών θα βρίσκεται ένας μόνον ιεροψάλτης σε κάθε αναλόγιο.

Όλα τα ανωτέρω περιοριστικά μέτρα θα αναθεωρηθούν αργότερα, σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Είμαι βέβαιος ότι θα διαχειριστείτε τα ανωτέρω μέτρα με τη δέουσα προσοχή και πνευματική ωριμότητα.

Μετά πάσης της εν Κυρίω Αναστάντι πατρικής αγάπης,


+ Ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας

Ανακοινώσεις

Letter by H.E. Metropolitan Cleopas of Sweden Regarding the Collection of Artifacts Related to Fr. Eusevios Vittis’ Ministry in Scandinavia

Beloved brethren,

CHRIST IS RISEN!

This year marks the tenth anniversary of the falling asleep in the Lord of the ever-memorable Elder Eusevios Vittis, a seminal contemporary spiritual father of the Orthodox Church.

With the blessings of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, I am taking the initiative of collecting artifacts regarding Fr. Eusevios’ ministry in Scandinavia for the purpose of publishing a commemorative album in his memory, in due time.

The flock of the Mother Church of Constantinople in Scandinavia takes pride in the St. Nicholas Hermitage in Rättvik, Sweden, which served as Fr. Eusevios’ residence and spiritual springboard until his permanent relocation to Greece. It was transferred to the Holy Metropolis of Sweden on November 9, 2014, and the Thyranoixia (dedication) service for the renovated structure was celebrated on Sunday, December 6, 2015.

Fr. Eusevios was ordained a Presbyter in Sweden in 1965 by Archbishop Athenagoras Kokkinakis of Thyateira and Great Britain, and stood out for his asceticism and missionary zeal, his paternal love, and the love and care that he displayed for the salvation and spiritual edification of our Greek Community in Scandinavia. He stood well in his service, displaying zeal for his holy mission and spreading the lifegiving Word of the Gospel, and he embodied our common hopes, bearing witness to the Great Church of Christ through self-sacrifice. Hundreds of people of all ages – men and women, young and old, white and blue-collar workers, learned and unlettered – were inspired by his modest and discrete paradigm, as well as his vast pastoral, philanthropic, social, literary, and missionary work.

Those of you who personally met Elder Eusevios and have recollections of your spiritual interaction with him are kindly asked to share your accounts in writing, as these will be included in the commemorative album. Also, if you possess correspondence and related photos, I kindly ask you to make these available for the realization of this sacred undertaking. Your contribution will be recognized and your name will be included among those who contributed to bring this initiative to fruition.

If you know of people who were acquainted with Elder Eusevios living in Scandinavia, Greece, Cyprus, or elsewhere, kindly send me their contact information and I will get in touch with them.

Please send any information to the Holy Metropolis of Sweden via e-mail at metropolisofsweden@gmail.com or via post to our mailing address: Metropolis of Sweden, Birger Jarlsgatan 92, 11420 Stockholm, Sweden.

For more information, you may contact us at 004686123481.

I pray that the Lord our God will grant rest to the soul of the ever-memorable Fr. Eusevios in the tents of the righteous, where the righteous and those chosen by God dwell, and that this initiative will be crowned with success.

With paternal love in the Risen Christ,

+ Metropolitan Cleopas of Sweden